15. 2. 2017

Společnost GLOBDATA a.s., IČO: 015 27 525, se sídlem Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 19012 („Společnost“):

  1. oznamuje dle § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), že jediný akcionář Společnosti dne 5. 1. 2017 přijal rozhodnutí o změně stanov Společnosti, a to ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, č. NZ 12/2017, N 10/2017, přičemž jediný akcionář Společnosti mimo jiné rozhodl o tom, že všechny akcie Společnosti, tj. 500 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč („Akcie“), budou vydány jako zaknihovaný cenný papír, a tedy dojde k jejich přeměně na zaknihované akcie, přičemž text uvedeného rozhodnutí je následující: „Jediný akcionář rozhoduje o
    přeměně akcií na zaknihované akcie, kdy se do stanov přidává nový bod, který bude znít: „Akcie Společnosti se vydávají jako zaknihované cenné papíry.“
  2. vyzývá všechny vlastníky Akcií, aby listinné Akcie odevzdaly v sídle Společnosti, tj. na adrese Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, přičemž upozorňuje všechny vlastníky Akcií, že jsou povinni při odevzdání listinných Akcií sdělit Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované Akcie zaevidovány,
  3. oznamuje, že přijal rozhodnutí, že lhůta pro odevzdání listinných Akcií činí v souladu s § 529 odst. 2 Občanského zákoníku 3 (tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení,
  4. upozorňuje, že neodevzdání listinných Akcií opravňuje Společnost určit dodatečnou lhůtu k jejich odevzdání, přičemž neodevzdání listinných Akcií ani v této dodatečné lhůtě může vést k tomu, že Společnost dané Akcie prohlásí za neplatné.

 

GLOBDATA a.s.